การก่อตั้งสถานีวิทยุบริการชุมขน แดนน้ำถิ่นปลา

 

  การก่อตั้งสถานีวิทยุบริการชุมขน แดนน้ำถิ่นปลา

          กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม  บ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดตั้งวิทยุบริการชุมชน แดนน้ำถิ่นปลา   ความถี่  เอฟเอ็ม  103.75  เม็กกะเฮิร์ต  คลื่นสาระ บันเทิง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ตั้งแต่ วันที่  12  สิงหาคม  2550  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าตูม   เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดข่าวสาร และวิชาการทางการเกษตร     การรวบรวมข้อมูลพันธุ์สัตว์น้ำจืด  สิ่งแวดล้อม  การประมง พัฒนาการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรอื่นๆ เนื่องจากตำบลท่าตูม อำเภอเมือง มหาสารคาม   มี 10  หมู่บ้าน ประชากรประมาณ   6,000  คน  1,200   ครัวเรือน        อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรประกอบอาชีพ เกษตรกร   ทำนา   ทำสวนผลไม้  ค้าขาย  รับจ้าง และรับราชการ เป็นชุมชนที่ยึดถือจารีตประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและสังคมไทย ความสัมพันธ์ในชุมชนแบบเครือญาติ มีกิจกรรมด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำชี  และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางด้านสาธารณะประโยชน์  ชาวบ้านจึงเสนอแนวคิดที่จะดำเนินการขอจัดตั้งวิทยุชุมชนในท้องถิ่นขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ในระดับท้องถิ่น  นำเสนอข่าวสาร จากหน่วยงานของรัฐองค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยเหลือแก่ส่วนรวม ได้ทั่วถึง รวดเร็ว จึงมีความเห็นกันว่าน่าจะจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น เป็นวิทยุกำลังส่งต่ำ และจำกัดพื้นที่ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุชุมชน เพื่อความอยู่ดี กินดี มีสุข ของประชาชนในตำบลท่าตูมและพื้นที่ใกล้เคียง  

  
บทบาทและหน้าที่ของวิทยุชุมชน
      วิทยุชุมชน เป็นสื่อแขนงหนึ่งในบรรดาสื่อแขนงต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วีดีทัศน์ ป้ายโฆษณา  ซึ่งมีขบวนการผลิตที่แตกต่างกันไปตามสถานะ แต่มีหน้าที่เดียวกัน คือ การบอกเรื่องราวเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบอกสัญลักษณ์ ความคิด จากบุคคลคณะหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง 


 
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้บริการสังคม ด้านข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่น ชุมชน และสาระน่ารู้ สาระบันเทิงของประเทศและของโลกปัจจุบัน ส่งเสริมงานด้านพัฒนาและร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเวทีแห่งความคิด เวทีแห่งความสามารถ โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ มูลนิธิ ภาคเอกชน ที่ดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมโดยรวม
                   

  พื้นที่ให้บริการ ส่งกระจายเสีย   

        พื้นที่ให้บริการส่งกระจายเสียงวิทยุบริการชุมชน    แดนน้ำถิ่นปลา  รัศมีการส่งสัญญาณ 103.75  MHz  ระยะทาง  15  กิโลเมตร   คือ เขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด                1. มหาสารคาม (ต.ท่าตูม,ต.ห้วยแอ่ง, ต.เขวา, ต.ลาดพัฒนา)

                2. ร้อยเอ็ด ( ต.สีแก้ว,ต.โพธิ์ชัย, ต.ผักแว่น, ต.ม่วงลาด)

                3. กาฬสินธุ์ (ต.ลำชี,  ต.กุดฆ้องชัย,  ต. มะค่า    )   


รูปแบบจัดตั้งท้องถิ่นชุมชนวิทยุชุมชนแดนน้ำถิ่นปลา

           ในการเริ่มก่อตั้งวิทยุชุมชน ได้มีการประชุมเพื่อเปิดรับสมาชิกจากประชาชนในตำบลท่าตูม ดำเนินการในลักษณะสหกรณ์  โดยเปิดรับผู้ที่สนใจอยากลงหุ้นเพื่อดำเนินการก่อตั้งฯโดยมีรูปแบบการบริหารวิทยุเพื่อให้สถานีอยู่สามารถดำเนินการได้ โดยจะไม่แสวงหาผลกำไร  โดยเปิดรับจองหุ้น ๆ ละ 100 บาท  บุคคลทั่วไป ถือได้ไม่เกิน 10 หุ้น  ส่วนราชการ องค์กร ต่าง ๆ ไม่เกิน 20 หุ้น    และสมาชิกก็เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีจากผู้ถือหุ้น  ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมถือหุ้น  จำนวน 700  หุ้น   ( มกราคม 2551)

 รายได้ของวิทยุท้องถิ่นชุมชนแดนน้ำถิ่นปลา

            รายได้หลักของวิทยุชุมชนแดนน้ำถิ่นปลา ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์ฯ รวมถึงบริเวณรอบๆ อาคาร งบประมาณได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศัทธาร่วมกับบริจาคเป็นเงินและอุปกรณ์    ในการบริหารายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน  มีการทำบัญชีรายรัย-รายจ่าย มีคณะกรรมการดูแลร่วมกัน เพื่อให้วิทยุบริการชุมชนได้อยู่รับใช้ บริการส่งข่าวสาร สาระ และความบันเทิงเพื่อชุมชน ดังคำกล่าวภาษาอีสานที่ว่า... บริการชุมชน คือ หน้าที่ของ เฮา”             

  

      

ทีมงานผู้ดำเนินรายการ (DJ)